ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
71.00 THB
-0.25 (-0.35%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
3,307,281
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
70.75 - 72.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
236,385,875
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 2/2565 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2565 (ตรวจสอบแล้ว)
KKP's Q2 2022 Results Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)