ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
70.25 THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
1,909,275
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
69.50 - 70.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
133,603,750
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 1/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2565 (สอบทานแล้ว)
KKP's Q1 2022 Results Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)