ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
63.25 THB
-0.75 (-1.17%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
5,824,051
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
62.50 - 64.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
361,625,925
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคาร: การจ่ายเงินปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (KKP-W5, KKP-W6) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (KKP ESOP-W) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุม AGM 2566 (แก้ไข PDF)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
KKP's Q4 2022 Results Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)