ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
67.25 THB
-0.50 (-0.74%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
6,403,131
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
66.75 - 68.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
430,805,875
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 2/2565 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2565 (ก่อนสอบทาน)
KKP's Q2 2022 Results Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)