ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
70.25 THB
-0.25 (-0.35%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
874,785
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
70.00 - 70.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
61,530,250
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 3/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2565 (สอบทานแล้ว)
KKP's Q3 2022 Results Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)