ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
68.00 THB
+0.25 (0.37%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
5,236,600
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
67.00 - 68.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
354,062,925
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินประจำปี 2564 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2564 (ก่อนตรวจสอบ)
KKP's Q4 2021 Results Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)