ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคาร: การจ่ายเงินปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (KKP-W5, KKP-W6) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (KKP ESOP-W) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุม AGM 2566 (แก้ไข PDF)
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคาร: การจ่ายเงินปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (KKP-W5, KKP-W6) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (KKP ESOP-W) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมAGM 2566 (เพิ่มเอกสารแนบ)
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่องการจ่ายเงินปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (KKP-W5, KKP-W6) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่องการอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก
การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565