ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข Template)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563