ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (เปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผล)
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผล)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)