โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 99,590,754 11.76
2. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
4. โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,482,779 3.36
6. นางวรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98
7. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 19,879,084 2.35
9. บริษัท วายพี อินเตอร์ จำกัด 15,639,900 1.85
10. นางพนิดา เทพกาญจนา 15,342,206 1.81
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 330,241,734 39.00
  ผู้ถือหุ้นอื่น 516,509,375 61.00
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 727,822,236 85.95
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 118,928,873 14.05
    846,751,109 100.00