โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,993,217 12.75
2. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
4. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,384,200 3.47
6. นางวรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98
7. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,844,534 2.23
9. บริษัท วายพี อินเตอร์ จำกัด 15,639,900 1.85
10. นางพนิดา เทพกาญจนา 15,342,206 1.81
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 338,511,068 39.98
  ผู้ถือหุ้นอื่น 508,240,041 60.02
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 715,762,059 84.53
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 130,989,050 15.47
    846,751,109 100.00