โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,391,811 6.31
2. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
4. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,150,900 3.09
6. นางวรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 25,075,602 2.96
8. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
9. น.ส.ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 16,441,003 1.94
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 289,566,227 34.20
  ผู้ถือหุ้นอื่น 557,184,882 65.80
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 721,780,190 85.24
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 124,970,919 14.76
    846,751,109 100.00