โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,090,382 9.34
2. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
4. โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,638,395 3.62
6. นางวรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98
7. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
8. น.ส.ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,801,422 1.98
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 15,512,561 1.83
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 310,549,671 36.68
  ผู้ถือหุ้นอื่น 536,201,438 63.32
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 718,315,914 84.83
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 128,435,195 15.17
    846,751,109 100.00