โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,280,561 7.24
2. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
4. โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,223,895 3.81
6. นางวรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 22,562,500 2.66
8. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,785,425 2.10
10. น.ส.ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03
       
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 302,359,292 35.71
  ผู้ถือหุ้นอื่น 544,391,817 64.29
  รวม 846,751,109 100.00
       
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 705,355,830 83.30
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 141,395,279 16.70
    846,751,109 100.00