ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ “KKP”
ประกอบธุรกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาต ไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
จำนวนและชนิดของหุ้น 846,751,109 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยเป็นหุ้นสามัญ 846,751,109 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ -0- หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ทุนจดทะเบียน 8,467,511,090 บาท
ทุนชำระแล้ว 8,467,511,090 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000986
โทรศัพท์ 0-2165-5555
เว็บไซต์ https://www.kkpfg.com/

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน - หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี น.ส.สกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2844-1000
โทรสาร 0-2286-5050
ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
ที่ปรึกษา / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี