ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงานรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2561 2562 2563
เงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 227,896 237,139 264,773
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (10,760) (10,589) (13,105)
สินทรัพย์รวม 306,329 311,690 363,411
เงินรับฝาก 181,694 172,174 251,526
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 49,008 55,415 28,344
หนี้สินรวม 263,989 267,679 316,785
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนของธนาคาร 42,180 43,902 46,517
ผลการดำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11,262 12,316 14,679
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,841 6,852 6,554
รายได้จากการดำเนินงานรวม 18,103 19,168 21,233
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 9,470 10,194 10,652
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,245 1,676 4,095
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,387 7,297 6,487
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,042 5,988 5,123
กำไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,123 5,625 5,416
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 14.5 13.9 11.3
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 2.1 1.9 1.5
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 5.0 4.8 5.5
เงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม 99.1 104.6 95.6
อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม 4.1 4.0 3.2
อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 114.8 111.2 170.9
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 47.8 46.7 41.2
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 16.3 16.6 17.4
จำนวนสาขาและพนักงาน
สาขา 65 64 64
พนักงาน (คน) 4,784 4,580 4,268
ข้อมูลหุ้น KKP
จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (พันหุ้น) 846,751 846,751 846,751
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) 56,097 55,886 43,819
กำไรต่อหุ้น (บาท) 7.1 7.1 6.1
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 49.8 51.8 54.9
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 5.0 4.25 2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 70.1 60.1 37.2
อันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
อันดับเครดิตองค์กร A- A A
แนวโน้มอันดับเครดิต Positive Stable Stable

* เงินปันผลจ่ายประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติ