โครงสร้างทุน

ทุนจดทะเบียน

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ทุนจดทะเบียน บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,467,511,090
รวมทุนจดทะเบียน 8,467,511,090
 
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า บาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,467,511,090
รวมทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 8,467,511,090