คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2565 (สอบทานแล้ว)