คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2564 (ก่อนสอบทาน)