คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2565 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2565 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2565 (สอบทานแล้ว)