คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2564 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2564 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2564 (สอบทานแล้ว)