คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2563 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2563 (สอบทานแล้ว)