การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) วันที่ 21 เมษายน 2565
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request)
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 • ผังภาพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 • วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 • คลิปขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • - วิธีการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)
 • - วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register)
 • - วิธีการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
 • - วิธีการถามคำถาม (INVENTECH CONNECT)
 • - การติดตั้งระบบ Cisco WebEx Meetings ก่อนเข้าร่วมประชุม
คู่มือการติดตั้งระบบ Cisco Webex Meetings และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 • - สำหรับผู้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือระบบ iOS , ระบบ Android
 • - สำหรับผู้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (Pc) / Laptop
สรุปวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการสอบถามในห้องประชุม