การส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจานวนหุ้นที่ถือในธนาคาร
  • รายละเอียดคำถาม และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม

  • ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kkpfg.com) “คลิกที่นี่” เพื่อส่งคำถาม
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งมาที่: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

4. การตอบคำถาม

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป