รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำปี 2562
แบบ 56-1 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561
แบบ 56-1 ปี 2561
รายงานประจำปี 2560
แบบ 56-1 ปี 2560
รายงานประจำปี 2559
แบบ 56-1 ปี 2559
รายงานประจำปี 2558
แบบ 56-1 ปี 2558
รายงานประจำปี 2557
แบบ 56-1 ปี 2557
รายงานประจำปี 2556
แบบ 56-1 ปี 2556
รายงานประจำปี 2555
แบบ 56-1 ปี 2555
รายงานประจำปี 2554
แบบ 56-1 ปี 2554
รายงานประจำปี 2553
แบบ 56-1 ปี 2553
รายงานประจำปี 2552
แบบ 56-1 ปี 2552
รายงานประจำปี 2551
แบบ 56-1 ปี 2551
รายงานประจำปี 2550
แบบ 56-1 ปี 2550
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2548
รายงานประจำปี 2547
รายงานประจำปี 2546
รายงานประจำปี 2545