ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)